Obchodné podmienky

 
 
 

+421948 040 991

+421944 131 493

+421 948 148 609

info@kmart.sk

 

 

 
 
ab-banner-kolekcia-flias-biely-ram.jpg banner-dudlik.jpg banner_bendy_1080x350_sk.jpg c_bez_cenovky_kmart-termoska.jpg d-alfi-1060x330px.jpg i.jpg puky_odrazaj_sa.jpg VO_banner_1080x350sk.jpg VO_banner_PM_papoo_lions_1080x350sk.jpg VO_bannery_Nattou_1080x350_SK.jpg
 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Clickpoint, s.r.o.

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Kmart.sk - Koliera market je Clickpoint, s.r.o., Súhvezdná 2, 821 02 Bratislava.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovaváteľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa .

6. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

8. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je vždy súčasťou dodávaného tovaru. Za jeho opakované vystavenie si môže spoločnosť Clickpoint,s.r.o. účtovať poplatok.

9. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

10. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevázdkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

11. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

13. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doruční objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepoče na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

14. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

15. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@kmart.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

16.  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

17.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

18. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.

19. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

20.

Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov spoločnosti Clickpoint, s.r.o.so sídlom: Súhvezdná 3255/2, 821 02 Bratislava, IČO: 45 245 690, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 60989/B

20.1. Informácie o spoločnosti Clickpoint, s.r.o.
20.1.1 Tieto pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosti Clickpoint, s.r.o. (ďalej len ako
„spoločnosť“) upravujú zásady spracovania osobných údajov dotknutých osôb, t. j. osôb, ktorých
osobné údaje spracováva spoločnosť Clickpoint, s.r.o. a to:
20.1.1.1 návštevníkov (ďalej len ako „návštevník“) webových stránok www.kmart.sk (ďalej len
„webové stránky“),
20.1.1.2 najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len ako „užívateľ“),
20.1.1.3 a zákazníkov spoločnosti Clickpoint, s.r.o., ktorí urobia prostredníctvom webových
stránok spoločnosti objednávku (ďalej len ako „zákazník“).
Tieto pravidlá zároveň v článku 7 nižšie obsahujú poučenia a oznámenia dotknutým osobám o ich
právach v súvislosti s poskytnutím osobných údajov.
20.1.2 Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. je pri spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle § 5
písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a určuje účel
a prostriedky spracúvania osobných údajov.
20.1.3 Zodpovednou osobou v zmysle v zmysle § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov a teda
osobou ktorá plní úlohy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je Mgr. Kristína Kliková, mail:
info@kmart.sk, telefónne číslo: 0944 131 493.
20.2 Rozsah spracovávaných údajov
20.2.1 Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. spracováva osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch, ktoré boli
spoločnosti poskytnuté zákazníkmi:
20.2.1.1 pri registrácii alebo pri vytvorení objednávky na webovej stránke,
20.2.1.2 údaje zo stránky https://www.facebook.com/kmart/
20.2.1.3 údaje cookies
20.2.2 Poskytnutými dátami sú: e-mailová adresa v prípade užívateľa a v prípade zákazníka meno
a priezvisko, adresa, telefónne číslo a platobné údaje. Užívatelia môžu uviesť aj adresu
doručenia/zamestnania, poznámku o možných časoch doručenia.
20.2.3 V prípade registrácie prostredníctvom sociálnej siete https://www.facebook.com/kmart/
sprístupníte spoločnosti údaje z Vášho verejného profilu, dátum narodenia, aktuálny pobyt
a emailovú adresu. Súčasťou verejného profilu na Facebooku je meno a priezvisko, profilový
a titulný obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa príslušných
nastavení sociálnej siete.
20.2.4 Za účelom marketingu a vylepšovania ponuky produktov a služieb využíva spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. informácie o tovare, ktoré si zákazníci zakúpili. V prípade, že ste v prehliadači
povolili ukladanie súborov cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návštevách
webových stránok spoločnosti Clickpoint, s.r.o., o prezeraných produktoch a ďalších aktivitách na
webových stránkach.
20.3 Účel spracovania osobných údajov
20.3.1 Pre vybavenie objednávky, t.j. k splneniu zmluvy medzi spoločnosťou Clickpoint, s.r.o.
a zákazníkom, využívame osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa a telefónne číslo. Spracovanie tu uvedených údajov prebieha od
momentu zaevidovania objednávky, spracovanie objednávky, platba, vrátenie platby, doručenie
objednávky, prípadne jej vrátenie. V prípade neposkytnutia vyššie uvedených údajov nevie
spoločnosť Clickpoint vybaviť a doručiť Vám Vašu objednávku.
20.3.2 Pre ponuku produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využívame emailovú adresu
a prípadne telefónne číslo na zasielanie SMS. V prípade zasielania ponúk využívame informácie
o Vami zakúpených tovaroch a zasielame Vám oznámenia súvisiace s podobným alebo rovnakým
tovarom, ktorý ste si u nás zakúpili. Spracovanie a využívanie vykonávame z dôvodu
zefektívnenia našej podnikateľskej činnosti v podobe limitovaného priameho marketingu
s cieľom ponúknuť zákazníkom najvhodnejší produkt ako aj z dôvodu prispôsobovania našej
ponuky produktov potrebám zákazníkov. Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. nevyžaduje so zasielaním
týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek sa z odberu noviniek
odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po
nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na webových stránkach zaregistrujú,
môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný.
Neudelenie súhlasu nemá vplyv na dokončenie objednávky zákazníka. Súhlas udeľuje spoločnosti
Clickpoint, s.r.o. zákazník v priebehu registrácie na webových stránkach alebo neskôr v nastavení
užívateľského konta. Zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz
umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. V prípade
odvolania súhlasu nebude spoločnosť Clickpoint, s.r.o. údaje o zákazníkovi ďalej pre účely
zasielania obchodných oznámení spracovávať.
20.3.3 Pre ponuku produktov užívateľom formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom
využíva spoločnosť Clickpoint, s.r.o. e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len
na základe súhlasu užívateľa, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môže
užívateľ naďalej plne využívať webové stránky. Súhlas spoločnosti Clickpoint, s.r.o. udeľujete
v priebehu registrácie na webovej stránke alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta.
Upozorňujeme, že registráciu na webovej stránke môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16
rokov. Užívateľ môže súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený
v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. V prípade odvolania
súhlasu nebude spoločnosť Clickpoint, s.r.o. údaje o užívateľovi ďalej pre účely zasielania
obchodných oznámení spracovávať.
20.3.4 Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracovávame údaje o návšteve a o návštevníkoch
webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach
prostredníctvom súborov cookies (malé textové súbory uložené v zariadení návštevníka). Súbory
cookies môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do internetového prehliadača
návštevníka a ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Pri ďalšej návšteve
webovej stránky internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť
webovej stránke, ktorá cookies vytvorila. Súbory cookies umožňujú webovým stránkam
rozpoznať zariadenie návštevníka a zapamätať si o návštevníkovi webovej stránky a jeho
aktivitách vykonaných počas návštevy webovej stránky. Získavaním informácií môže spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. zisťovať záujmy návštevníka a ponúknuť mu vhodný produkt alebo štatisticky
vyhodnocovať jeho správanie, získavať analýzy a reporty, pričom spracovanie je v tomto prípade
spravidla automatizované. Spracovanie je možné len na základe súhlasu návštevníka
s používaním príslušných cookies. Súhlas je úplne dobrovoľný, pričom návštevou webovej
stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. K dispozícii má návštevník aj
ovládacie prvky na blokovanie alebo vymazanie vymazanie súborov cookies a ich používanie
počas návštevy webovej stránky je na rozhodnutí návštevníka. Väčšina internetových
prehliadačov je prednastavená na automatické prijímanie súborov cookies, avšak návštevník
môže kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookies v internetovom prehliadači (povoliť všetky
alebo povoliť len niektoré súbory cookies). Ak zakáže návštevník súbory cookies v nastaveniach

prehliadača, niektoré časti webových stránok nebudú riadne fungovať, t.j. následkom môže byť
obmedzenie alebo vylúčenie niektorých funkcií nášho webu.
20.4 Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení
20.4.1 Užívatelia aj zákazníci môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
20.4.1.1 kliknutím na príslušný odkaz umiestnený na konci každého obchodného oznámenia;
alebo
20.4.1.2 namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese info@kmart.sk alebo
20.4.1.3 prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
20.5 Prístup k osobným údajom
20.5.1 Osobné údaje o zákazníkoch, užívateľoch a návštevníkoch sú spracovávané spoločnosťou
Clickpoint, s.r.o. jej spolupracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú
povinné zachovávať o nich mlčanlivosť a to aj po skončení spolupráce so spoločnosťou
Clickpoint, s.r.o. Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. poveruje ako prevádzkovateľ spracovaním
osobných údajov ďalšie subjekty, t. j. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je v zmysle § 5
písm. p) zákona o ochrane osobných údajov každý, kto spracúva osobné údaje pre spoločnosť
Clickpoint a to za účelom a spôsobom, ktoré spoločnosť Clickpoint, s.r.o. určí. V prípade, ak je na
spracovanie vyžadovaný súhlas, odovzdáva spoločnosť Clickpoint, s.r.o. údaje
sprostredkovateľom iba v prípade, ak je súhlas udelený. Sprostredkovateľom sú zo strany
spoločnosti Clickpoint odovzdávané len údaje nevyhnutne potrebné na zabezpečenie
poskytovania služieb. Medzi sprostredkovateľov spoločnosti Clickpoint, s.r.o. patria:
20.3.1.1 účtovný systém Pohoda.
20.3.1.2 prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., Česká pošta a.s., GLS,
20.3.1.3 Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
20.3.1.4 Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)
20.6 Dĺžka spracovávania osobných údajov
20.6.1 Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. spracováva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na naplnenie
jednotlivých účelov spracúvania a na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania
objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru V zmysle príslušných právnych predpisov
spoločnosť Clickpoint, s.r.o. uchováva údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch po dobu
požadovanú osobitným predpisom.
20.6.2 Obchodné oznámenia sú zasielané zákazníkom a užívateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas
s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde
k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu údajov za
týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov.
20.6.3 Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva spoločnosť Clickpoint,
s.r.o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t. j. po dobu, kedy ukladanie cookies
návštevník povolí vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti
spracovaniu údajov za týmto účelom.
20.6.4 Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich
spoločnosti Clickpoint, s.r.o. z príslušných právnych predpisov.
20.7 Poučenie pre dotknuté osoby, t.j. osoby poskytujúce osobné údaje

20.7.1 Ak spoločnosť Clickpoint, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:
20.7.1.1 Právo požadovať od spoločnosti Clickpoint, s.r.o. prístup k vašim osobným údajov – máte právo
získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo získať prístup
k týmto údajom a potrebné informácie (napr. prečo spracúvame vaše osobné údaje, kategórie
osobných údajov, po akú dobu sú vaše osobné údaje uchovávané).
20.7.1.2 Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti spoločnosť Clickpoint, s.r.o. bez
zbytočného odkladu opraví vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné
údaje.
20.7.1.3 Právo na vymazanie vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala vaše osobné údaje, a zároveň spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. je povinná vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (a) osobné údaje už nie sú
potrebné na účely, na ktoré sa získali, (b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (c) namietate voči spracúvaniu vašich osobných
údajov, (d) vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (e) osobné údaje musia byť vymazané,
aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (f) osobné údaje sa získavali
v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu
dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
20.7.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – máte právo, aby spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov: (a) napadnete
správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania
údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (c) spoločnosť Clickpoint, s.r.o. už
nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (d) namietali ste voči
spracúvaniu a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov potrvá do overenia, či
oprávnené dôvody spoločnosti Clickpoint, s.r.o. prevažujú nad vašimi oprávnenými
dôvodmi.
20.7.1.5 Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek
namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich
osobných údajov.
20.7.1.6 Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste
poskytli spoločnosti CLickpoint, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto
právo si môžete uplatniť len ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom
súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

20.7.2 V prípade ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu
(vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
20.7.3 Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa
Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.
20.7.4 Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte
právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho z vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.
20.7.5 Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním
žiadosti na adresu sídla agentúry alebo elektronicky, zaslaním vašej žiadosti zodpovednej osobe
na na e-mailovú adresu: info@kmart.sk.
20.7.6 V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, ktoré by mohli viesť k vysokému
riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť Clickpoint, s.r.o. bez zbytočného odkladu
oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Zároveň máte právo podať sťažnosť

Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak spoločnosť Clickpoint, s.r.o. nebude riadne
dodržiavať práva dotknutej osoby alebo spracúvanie osobných údajov nebude v súlade so
zásadami spracúvania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle Nariadenia EÚ
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov.
20.8 Bezpečnosť
20.8.1 Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. nakladá s osobnými údajmi plne v súlade s platnými právnymi
predpismi, vrátane Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
20.8.2 Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú
prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené
v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je
chránený heslom a firewallom (antivírusové programy, zabezpečené servery).
20.9 Kontaktné údaje
20.9.1 Akékoľvek pripomienky v súvislosti so spracovaním osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia
si svojich práv sa obráťte na spoločnosť Clickpoint, s.r.o. e-mailom na adresu info@kmart.sk, obchod@kmart.sk, alebo na telefónnom čísle 0944 131 493, 0948 148 609.

21. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

22. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

23. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

24. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 25.05.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.