Vernostné karty

 
 
 

+421948 040 991

+421944 131 493

+421 948 148 609

info@kmart.sk

 

 

 
 
 
Úvod > Vernostné karty
 

Vernostné karty - VOP

Vernostná karta (ďalej aj ako „karta“) je na požiadanie zákazníka poskytnutá bezplatne priamo v našej predajni Kmart.sk - Koliera market, prevádzkovanou spoločnosťou Clickpoint, s. r.o. (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

Karta bude vydaná zákazníkovi na základe jeho vyplnenej žiadosti o kartu priamo v predajni.


Vernostná karta umožní, aby držiteľ po jej predložení získal na svoje nákupy v predajni Kmart.sk alebo na eshope Kmart.sk zľavu vo výške 3, 5 alebo 7%. Výška zľavy uvedenej na vernostnej karte sa postupne zvyšuje počtom nákupov na našej predajni. O pridelení karty s vyššou zľavou rozhoduje zamestnanec predajne.

Zľavy sa nedajú vzájomne kombinovať. Zľavy sa nevzťahujú na sortiment od výrobcom HASBRO (napríklad: Transformer, Nerf, Furby, My Little Pony, Play-Doh, Playskool, Star Wors...), MATTEL (napríkad: Barbie, Hot Wheels, Monsters High, Disney Princess, Tomáško vláčik...) a LEGO.

Tieto všeobecné podmienky môžu byť kedykoľvek upravené, zmenené alebo zrušené jednostranne zo strany Clickpoint, s. r.o., pričom o takejto zmene sa spoločnosť Clickpoint,s.r.o. zaväzuje informovať svojich zákazníkov min. 30 dní vopred vyvesením oznámenia priamo v predajni alebo na webe www.kmart.sk

Žiadna zmena Všeobecných podmienok, vrátane zrušenia vernostného programu a následného zrušenia karty, nedáva jej držiteľovi právo na odškodné. Clickpoint,s.r.o., nezodpovedá za žiadne škody alebo ujmy, priame či nepriame, vrátane prípadnej technickej poruchy pri použití vernostnej karty.

V prípade straty alebo krádeže karty je potrebné, aby jej držiteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámil prevádzkovateľovi a v prípade záujmu o jej ďalšie využívanie požiadal o vydanie náhradnej karty prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@kmart.sk, a to najneskôr do 6 mesiacov od jej straty. Nová vernostná karta bude vystavená čo najskôr.


Údaje, ktoré sú od držiteľa požadované, sú potrebné na vyhotovenie a evidovanie jeho vernostnej karty a sú určené pre spoločnosť Clickpoint, s.r.o., vrátane ostatných osôb prepojených majetkovo alebo personálne s obchodnou spoločnosťou Clickpoint, s.r.o., prevádzkujúcou obchod Kmart.sk - Koliera market.

Držiteľ vernostnej karty svojím podpisom registračného formulára na predajni, vyhlasuje, že výslovne súhlasí so spracovávaním, uchovávaním a použitím všetkých uvedených osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska vrátane PSČ, e-mail, telefón, mobil) obchodnou spoločnosťou Clickpoint, s.r.o. (predajňa Kmart.sk - Koliera market) na marketingové účely, a to aj prípadne aj prostredníctvom tretej osoby poverenej spracúvaním a aktualizáciou databázy zákazníkov.

Tento súhlas je daný na čas neurčitý a je možné ho odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Clickpoint, s.r.o., Súhvezdná 2, 821 02  Bratislava, SR alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu info@kmart.sk.

Týmto zákazník vyjadruje taktiež svoj súhlas (pokiaľ nepodá písomnú výhradu) so zasielaním ponúk predajňou Kmart.sk - Koliera market.

Pri každom použití vernostnej karty v priebehu návštevy predajne Kmart.sk pri pokladni budú zozbierané informácie týkajúce sa nákupov držiteľa vernostnej karty, najmä však ich hodnota.

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov) má zákazník právo na prístup a opravu informácií, ktoré sa ho týkajú, a to na adrese: Clickpoint, s.r.o., Súhvezdná 2, 821 02  Bratislava, Slovenská republika.

Poskytnutím osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, tel. alebo e-mailový kontakt) držiteľ vyjadruje svoj výslovný súhlas s uchovávaním a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na marketingové účely spoločnosti Clickpoint, s.r.o.(predajňa Kmart.sk - Koliera market), na dobu neurčitú až do odvolania môjho súhlasu.


V Bratislave, 2.11.2015