Kariéra

Aktuálne nehľadáme nové posily.

 


 

Prehlásenie:

Záujemcovia a uchádzači o pracovnú pozíciu prehlasujú, že pred poskytnutím osobných údajov potenciálnemu zamestnávateľovi si prečítali  dokumentáciu týkajúcu sa ich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Všetka dokumentácia sa nachádza na stránke/odkaze https://www.kmart.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Informácie sú poskytované potenciálnemu zamestnávateľovi za účelom vyhodnotenia a výberu najvhodnejšieho kandidáta na pracovnú pozíciu, najmä za účelom vypracovania zmluvnej dokumentácie a uskutočnenia jednotlivých právnych úkonov. Všetky informácie o záujemcoch a uchádzačoch budú v prípade neúspešných kandidátov zlikvidované a vymazané zo systémov potenciálneho zamestnávateľa bezprostredne po ukončení výberového konania. Záujemcovia a uchádzači boli pred poskytnutím údajov na vyššie uvedenom odkaze poučení o svojich právach ako dotknuté osoby v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov, boli im oznámené všetky údaje potenciálneho zamestnávateľa a boli oboznámení s účelom spracúvania osobných údajov a s časovým obdobím spracúvania údajov ako aj o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.