Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov spoločnosti Clickpoint, s.r.o.so sídlom: Súhvezdná 3255/2, 821 02 Bratislava, IČO: 45 245 690, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 60989/B

1 Informácie o spoločnosti Clickpoint, s.r.o.
1.1 Tieto pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosti Clickpoint, s.r.o. (ďalej len ako
„spoločnosť“) upravujú zásady spracovania osobných údajov dotknutých osôb, t. j. osôb, ktorých
osobné údaje spracováva spoločnosť Clickpoint, s.r.o. a to:
1.1.1 návštevníkov (ďalej len ako „návštevník“) webových stránok www.kmart.sk (ďalej len
„webové stránky“),
1.1.2 najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len ako „užívateľ“),
1.1.3 a zákazníkov spoločnosti Clickpoint, s.r.o., ktorí urobia prostredníctvom webových
stránok spoločnosti objednávku (ďalej len ako „zákazník“).
Tieto pravidlá zároveň v článku 7 nižšie obsahujú poučenia a oznámenia dotknutým osobám o ich
právach v súvislosti s poskytnutím osobných údajov.
1.2 Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. je pri spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle § 5
písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a určuje účel
a prostriedky spracúvania osobných údajov.
1.3 Zodpovednou osobou v zmysle v zmysle § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov a teda
osobou ktorá plní úlohy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je Mgr. Kristína Kliková, mail:
info@kmart.sk, telefónne číslo: 0944 131 493.
2 Rozsah spracovávaných údajov
2.1 Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. spracováva osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch, ktoré boli
spoločnosti poskytnuté zákazníkmi:
2.1.1 pri registrácii alebo pri vytvorení objednávky na webovej stránke,
2.1.2 údaje zo stránky https://www.facebook.com/kmart/
2.1.3 údaje cookies
2.2 Poskytnutými dátami sú: e-mailová adresa v prípade užívateľa a v prípade zákazníka meno
a priezvisko, adresa, telefónne číslo a platobné údaje. Užívatelia môžu uviesť aj adresu
doručenia/zamestnania, poznámku o možných časoch doručenia.
2.3 V prípade registrácie prostredníctvom sociálnej siete https://www.facebook.com/kmart/
sprístupníte spoločnosti údaje z Vášho verejného profilu, dátum narodenia, aktuálny pobyt
a emailovú adresu. Súčasťou verejného profilu na Facebooku je meno a priezvisko, profilový
a titulný obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa príslušných
nastavení sociálnej siete.
2.4 Za účelom marketingu a vylepšovania ponuky produktov a služieb využíva spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. informácie o tovare, ktoré si zákazníci zakúpili. V prípade, že ste v prehliadači
povolili ukladanie súborov cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návštevách
webových stránok spoločnosti Clickpoint, s.r.o., o prezeraných produktoch a ďalších aktivitách na
webových stránkach.
3 Účel spracovania osobných údajov
3.1 Pre vybavenie objednávky, t.j. k splneniu zmluvy medzi spoločnosťou Clickpoint, s.r.o.
a zákazníkom, využívame osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa a telefónne číslo. Spracovanie tu uvedených údajov prebieha od
momentu zaevidovania objednávky, spracovanie objednávky, platba, vrátenie platby, doručenie
objednávky, prípadne jej vrátenie. V prípade neposkytnutia vyššie uvedených údajov nevie
spoločnosť Clickpoint vybaviť a doručiť Vám Vašu objednávku.
3.2 Pre ponuku produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využívame emailovú adresu
a prípadne telefónne číslo na zasielanie SMS. V prípade zasielania ponúk využívame informácie
o Vami zakúpených tovaroch a zasielame Vám oznámenia súvisiace s podobným alebo rovnakým
tovarom, ktorý ste si u nás zakúpili. Spracovanie a využívanie vykonávame z dôvodu
zefektívnenia našej podnikateľskej činnosti v podobe limitovaného priameho marketingu
s cieľom ponúknuť zákazníkom najvhodnejší produkt ako aj z dôvodu prispôsobovania našej
ponuky produktov potrebám zákazníkov. Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. nevyžaduje so zasielaním
týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek sa z odberu noviniek
odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po
nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na webových stránkach zaregistrujú,
môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný.
Neudelenie súhlasu nemá vplyv na dokončenie objednávky zákazníka. Súhlas udeľuje spoločnosti
Clickpoint, s.r.o. zákazník v priebehu registrácie na webových stránkach alebo neskôr v nastavení
užívateľského konta. Zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz
umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. V prípade
odvolania súhlasu nebude spoločnosť Clickpoint, s.r.o. údaje o zákazníkovi ďalej pre účely
zasielania obchodných oznámení spracovávať.
3.3 Pre ponuku produktov užívateľom formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom
využíva spoločnosť Clickpoint, s.r.o. e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len
na základe súhlasu užívateľa, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môže
užívateľ naďalej plne využívať webové stránky. Súhlas spoločnosti Clickpoint, s.r.o. udeľujete
v priebehu registrácie na webovej stránke alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta.
Upozorňujeme, že registráciu na webovej stránke môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16
rokov. Užívateľ môže súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený
v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. V prípade odvolania
súhlasu nebude spoločnosť Clickpoint, s.r.o. údaje o užívateľovi ďalej pre účely zasielania
obchodných oznámení spracovávať.
3.4 Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracovávame údaje o návšteve a o návštevníkoch
webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach
prostredníctvom súborov cookies (malé textové súbory uložené v zariadení návštevníka). Súbory
cookies môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do internetového prehliadača
návštevníka a ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Pri ďalšej návšteve
webovej stránky internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť
webovej stránke, ktorá cookies vytvorila. Súbory cookies umožňujú webovým stránkam
rozpoznať zariadenie návštevníka a zapamätať si o návštevníkovi webovej stránky a jeho
aktivitách vykonaných počas návštevy webovej stránky. Získavaním informácií môže spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. zisťovať záujmy návštevníka a ponúknuť mu vhodný produkt alebo štatisticky
vyhodnocovať jeho správanie, získavať analýzy a reporty, pričom spracovanie je v tomto prípade
spravidla automatizované. Spracovanie je možné len na základe súhlasu návštevníka
s používaním príslušných cookies. Súhlas je úplne dobrovoľný, pričom návštevou webovej
stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. K dispozícii má návštevník aj
ovládacie prvky na blokovanie alebo vymazanie vymazanie súborov cookies a ich používanie
počas návštevy webovej stránky je na rozhodnutí návštevníka. Väčšina internetových
prehliadačov je prednastavená na automatické prijímanie súborov cookies, avšak návštevník
môže kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookies v internetovom prehliadači (povoliť všetky
alebo povoliť len niektoré súbory cookies). Ak zakáže návštevník súbory cookies v nastaveniach

prehliadača, niektoré časti webových stránok nebudú riadne fungovať, t.j. následkom môže byť
obmedzenie alebo vylúčenie niektorých funkcií nášho webu.
4 Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení
4.1 Užívatelia aj zákazníci môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
4.1.1 kliknutím na príslušný odkaz umiestnený na konci každého obchodného oznámenia;
alebo
4.1.2 namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese info@kmart.sk alebo
4.1.3 prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
5 Prístup k osobným údajom
5.1 Osobné údaje o zákazníkoch, užívateľoch a návštevníkoch sú spracovávané spoločnosťou
Clickpoint, s.r.o. jej spolupracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú
povinné zachovávať o nich mlčanlivosť a to aj po skončení spolupráce so spoločnosťou
Clickpoint, s.r.o. Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. poveruje ako prevádzkovateľ spracovaním
osobných údajov ďalšie subjekty, t. j. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je v zmysle § 5
písm. p) zákona o ochrane osobných údajov každý, kto spracúva osobné údaje pre spoločnosť
Clickpoint a to za účelom a spôsobom, ktoré spoločnosť Clickpoint, s.r.o. určí. V prípade, ak je na
spracovanie vyžadovaný súhlas, odovzdáva spoločnosť Clickpoint, s.r.o. údaje
sprostredkovateľom iba v prípade, ak je súhlas udelený. Sprostredkovateľom sú zo strany
spoločnosti Clickpoint odovzdávané len údaje nevyhnutne potrebné na zabezpečenie
poskytovania služieb. Medzi sprostredkovateľov spoločnosti Clickpoint, s.r.o. patria:
3.1.1 účtovný systém Pohoda.
3.1.2 prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., Česká pošta a.s., GLS,
3.1.3 Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
3.1.4 Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)
6 Dĺžka spracovávania osobných údajov
6.1 Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. spracováva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na naplnenie
jednotlivých účelov spracúvania a na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania
objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru V zmysle príslušných právnych predpisov
spoločnosť Clickpoint, s.r.o. uchováva údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch po dobu
požadovanú osobitným predpisom.
6.2 Obchodné oznámenia sú zasielané zákazníkom a užívateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas
s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde
k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu údajov za
týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov.
6.3 Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva spoločnosť Clickpoint,
s.r.o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t. j. po dobu, kedy ukladanie cookies
návštevník povolí vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti
spracovaniu údajov za týmto účelom.
6.4 Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich
spoločnosti Clickpoint, s.r.o. z príslušných právnych predpisov.
7 Poučenie pre dotknuté osoby, t.j. osoby poskytujúce osobné údaje

7.1 Ak spoločnosť Clickpoint, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:
7.1.1 Právo požadovať od spoločnosti Clickpoint, s.r.o. prístup k vašim osobným údajov – máte právo
získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo získať prístup
k týmto údajom a potrebné informácie (napr. prečo spracúvame vaše osobné údaje, kategórie
osobných údajov, po akú dobu sú vaše osobné údaje uchovávané).
7.1.2 Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti spoločnosť Clickpoint, s.r.o. bez
zbytočného odkladu opraví vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné
údaje.
7.1.3 Právo na vymazanie vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala vaše osobné údaje, a zároveň spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. je povinná vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (a) osobné údaje už nie sú
potrebné na účely, na ktoré sa získali, (b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (c) namietate voči spracúvaniu vašich osobných
údajov, (d) vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (e) osobné údaje musia byť vymazané,
aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (f) osobné údaje sa získavali
v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu
dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
7.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – máte právo, aby spoločnosť
Clickpoint, s.r.o. obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov: (a) napadnete
správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania
údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (c) spoločnosť Clickpoint, s.r.o. už
nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (d) namietali ste voči
spracúvaniu a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov potrvá do overenia, či
oprávnené dôvody spoločnosti Clickpoint, s.r.o. prevažujú nad vašimi oprávnenými
dôvodmi.
7.1.5 Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek
namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich
osobných údajov.
7.1.6 Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste
poskytli spoločnosti CLickpoint, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto
právo si môžete uplatniť len ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom
súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

7.2 V prípade ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu
(vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
7.3 Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa
Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.
7.4 Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte
právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho z vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.
7.5 Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním
žiadosti na adresu sídla agentúry alebo elektronicky, zaslaním vašej žiadosti zodpovednej osobe
na na e-mailovú adresu: info@kmart.sk.
7.6 V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, ktoré by mohli viesť k vysokému
riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť Clickpoint, s.r.o. bez zbytočného odkladu
oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Zároveň máte právo podať sťažnosť

Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak spoločnosť Clickpoint, s.r.o. nebude riadne
dodržiavať práva dotknutej osoby alebo spracúvanie osobných údajov nebude v súlade so
zásadami spracúvania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle Nariadenia EÚ
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov.
8 Bezpečnosť
8.1 Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. nakladá s osobnými údajmi plne v súlade s platnými právnymi
predpismi, vrátane Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
8.2 Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú
prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené
v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je
chránený heslom a firewallom (antivírusové programy, zabezpečené servery).
9 Kontaktné údaje
9.1 Akékoľvek pripomienky v súvislosti so spracovaním osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia
si svojich práv sa obráťte na spoločnosť Clickpoint, s.r.o. e-mailom na adresu info@kmart.sk, obchod@kmart.sk, alebo na telefónnom čísle 0944 131 493, 0948 148 609.
10. Platnosť a účinnosť
10.1. Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom 25. mája 2018.