Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom eshopu kmart.sk je firma Clickpoint, s.r.o. so sídlom spoločnosti: Súhvezdná 3255/2, 821 02 Bratislava, IČO: 45 245 69, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 60989/B

 

 

 Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

 

Práva a povinnosti počas nakupovania na stránke Kmart.sk

 

Zhrnutie najdôležitejších informácií

Pripravili sme pre Vás stručný prehľad najdôležitejších bodov našich obchodných podmienok v skratke a nižšie samozrejme nájdete aj ich plnú verziu.

 • Na stránke kmart.sk vie nakúpiť každý zákazník - či už registrovaný alebo nie z množstva produktov, pri ktorých vždy uvádzame, či ich máme u nás na sklade, alebo je dostupnosť v dňoch, poprípade je už tovar nedostupný. Za objednávku viete zaplatiť dobierkou, online platbou kartou, online bankovým prevodom alebo klasickým prevodom. Pri spôsobe si viete vybrať tiež z viacerých možností. Poplatky za dopravu nájdete tu - https://www.kmart.sk/doprava-a-sposob-platby/ . Pri potvrdení objednávky zároveň zákazník vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou obchodu uzatvoreného na diaľku a tiež súhlas s povinnosťou platby za objednaný tovar.
 • Pokiaľ Vám tovar zakúpený na diaľku nevyhovuje, máte zákonnú lehotu 14dní na jeho vrátenie. Vrátiť viete časť alebo celú objednávku. Formulár na odstúpenie, možnosť využiť vrátenie objednávky cez Reklamačného asistenta Packeta - bližšie informácie nájdete tu - https://www.kmart.sk/odstupenie-od-zmluvy/
 • Záručné podmienky a záručná doba sa riadi tiež platnými právnymi predpismi v SR. Záručná doba trvá 24 mesiacov od dodania tovaru. Ako záručný list slúži doklad o kúpe - faktúra.

 

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“)  upravujú právne vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Clickpoint, s.r.o., so sídlom firmy: Súhvezdná 3255/2, 821 02 Bratislava, IČO: 45 245 690, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 60989/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „Kmart.sk“) a jej zákazníkom (ďalej len „kupujúci“), pri nákupe produktov prostredníctvom internetového obchodu prevádzkované spoločnosťou Clickpoint, s.r.o. na internetovej stránke www.kmart.sk, pri dodaní a predaji produktov, prostredníctvom kúpnej alebo akejkoľvek inej súvisiacej zmluvy uzatvorenej medzi Kmart.sk a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. Zmluva a VOP upravujú vzťah predávajúceho a kupujúceho pri kúpe a dodaní produktu, ktorý je definovaný v Zmluve (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“).

 

KONTAKTY:

Fakturačná adresa: Clickpoint, s.r.o. , Súhvezdná 2, 821 02  Bratislava, IČO: 45245690, IČ DPH: SK2022924563

Korešpondenčná adresa: Kmart.sk, (Clickpoint, s.r.o.), Lúčna 839/3, 900 42  Miloslavov

Zodpovedná osoba: Mgr. Kristína Kliková

Telefónny kontakt: +421 944 131 493

Email: info@kmart.sk

  

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava

ba@soi.sk

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Ďalšie dôležité pojmy:

Zákazníkom je spotrebiteľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

Internetový obchod je špecifikovaný vyššie vo všeobecných ustanoveniach.

Objednávka má význam ako je uvedené v bode 1.4. týchto VOP.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zák. č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Kupujúci odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia o prijatí objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Potvrdenie objednávky obsahujúcu základné údaje Zmluvy dostane kupujúci na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte (pri vytvorení elektronickej objednávky v rámci zákazníckeho účtu) alebo ktorú uviedol pri vytvorení elektronickej objednávky (pri vytvorení elektronickej objednávky bez registrácie). Kupujúci s týmto súhlasí.

Predaj tovaru v internetovom obchode je určený výlučne pre kupujúceho, ktorý tovar kupuje výlučne mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca výkonu povolania, a ktorý sa na účely dane z pridanej hodnoty nepovažuje za zdaniteľnú osobu. Práva vyplývajúce z týchto VOP prislúchajú výlučne spotrebiteľom. Tieto VOP sa preto nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania.

 

 1. Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

 • Kupujúci si môže objednať tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu dostupného na stránke kmart.sk

Úspešné vytvorenie elektronickej objednávky je možná buď zaregistrovaním sa a založeným zákazníckeho účtu na webovej stránke www.kmart.sk a následným vytvorením elektronickej objednávky alebo vytvorením elektronickej objednávky bez registrácie a založenia zákazníckeho účtu. Pri registrácií a zriadení zákazníckeho účtu a taktiež pri objednávaní tovaru (bez ohľadu či ako registrovaný zákazník alebo ako neregistrovaný zákazník) je kupujúci povinný uvádzať pravdivé a úplné údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene týchto údajov zmeniť aj v zákazníckom účte. Predávajúci nie je povinný preverovať správnosť údajov kupujúceho. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený zrušiť zákaznícky účet a to predovšetkým v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti zo Zmluvy. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite.

1.3 Akékoľvek ponuky tovaru v internetovom obchode sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu v súvislosti s prezentovaným tovarom.

1.4 Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť (určeného čo do množstva a druhu), kliknutím na príslušné tlačidla „Pridať do košíka“ a následným riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu, ktorý (elektronický formulár) elektronicky odošle predávajúcemu. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“, čím zároveň kupujúci vysloví súhlas s týmito VOP.

1.5 Po odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, predávajúci objednávku zaregistruje a následne doručí kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte (pri vytvorení elektronickej objednávky v rámci zákazníckeho účtu) alebo ktorú uviedol pri vytvorení elektronickej objednávky (pri vytvorení elektronickej objednávky bez registrácie), potvrdenie o prijatí objednávky, v ktorom upovedomí kupujúceho o následnom procese preverenia dostupnosti objednaného tovaru a ktorého prílohou budú aktuálne VOP a reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje akceptáciu predávajúceho s návrhom kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu.

1.6 Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje:

 1. a) o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;
 2. b) o konečnej cene tovaru a/alebo iných služieb;
 3. c) prípadne iné údaje.

1.7 V prípade aktuálnej dostupnosti objednaného tovaru doručí predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte (pri vytvorení elektronickej objednávky v rámci zákazníckeho účtu) alebo ktorú kupujúci uviedol pri vytvorení elektronickej objednávky (pri vytvorení elektronickej objednávky bez registrácie), potvrdenie o odoslaní objednaného tovaru, ktoré zároveň predstavuje akceptovanie návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením o odoslaní objednaného tovaru predávajúcim.

1.8 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu, alebo si objednali tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá, ktoré môže bežná domácnosť rozumne spotrebovať.

1.9 Záväzné potvrdenie o odoslaní tovaru obsahuje údaje:

 1. a) o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy
 2. b) o mieste, kde má byť tovar dodaný
 3. c) o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri) a
 4. d) prípadne iné údaje.

 

 1. Dodanie tovaru

2.1 Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu cenu.

2.2 Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

2.3 Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, bude dodaný v lehote podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho po preverení dostupnosti stavu skladových zásob, najneskôr ale do 30 dní odo dňa akceptovania návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy v zmysle bodu 1.7 týchto VOP. V prípade, ak tovar nie je možné dodať kupujúcemu v lehote podľa predchádzajúcej vety, predávajúci písomne oznámi kupujúcemu túto skutočnosť aj so stanovením náhradnej lehoty na dodanie tovaru. Tovar ale predávajúci obvykle expeduje v lehote uvedenej ako lehota dodania pri tovare v internetovom obchode, pričom táto lehota sa počíta odo dňa akceptovania návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy v zmysle bodu 1.7 týchto VOP. Hneď ako bude tovar pripravený na expedovanie za účelom jeho doručenia kupujúcemu, bude o uvedenom kupujúci informovaný elektronicky prostredníctvom potvrdenia o odoslaní.

2.4 V prípade zásahu vyššej moci (teda skutočností, ktoré sú nepredvídateľné, mimoriadne a nezavinené predávajúcim) či výpadku informačného systému nenesie spoločnosť Lidl zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

2.5 Tovar je dodaný kupujúcemu v okamihu, keď ho prevezme kupujúci alebo ním určená osoba alebo keď ho predávajúci odovzdá prepravcovi, ktorého poveril kupujúci mimo možností prepravy, ktoré ponúkol kupujúcemu predávajúci. Kupujúci má možnosť si ako miesto doručenia vybrať dodaciu adresu zadanú kupujúcim pri vytváraní elektronickej objednávky, výdajné miesta Packety, Z-boxy, a to v zmysle aktuálnej t. j. v čase realizácie výberu spôsobu dodania a odoslania objednávky predávajúcemu v zmysle týchto VOP, tak kapacitnej ako aj geografickej dostupnosti výdajných miest, alebo príslušnú pobočku Slovenskej pošty, a.s. ako odberné miesto. V prípade dodania na dodaciu adresu bude kupujúcemu tovar dodaný prostredníctvom prepravcu na miesto dodania uvedené v Zmluve a to k hlavnému vstupnému vchodu budovy uvedenej v objednávke, pokiaľ je k nemu (hlavnému vchodu) umožnený prístup.

2.6 Dodávka tovaru sa uskutočňuje v rámci Slovenskej republiky. Dodanie do zahraničia je možné do Českej republiky a Rakúska. Inú krajinu si viete možnosť doručenia a cenu za konkrétnu objednávku preveriť vopred mailom na info@kmart.sk.

2.7 Pokiaľ by sa z akýchkoľvek dôvodov zaslanie zakúpeného tovaru uskutočnilo v niekoľkých zásielkach / etapách, bude o tom kupujúci informovaný a cena za dopravu mu bude v takom prípade účtovaná len jedenkrát. V prípade platby prostredníctvom dobierky budú náklady za prepravu uhradené pri prevzatí tovaru pri prvej zásielke. Zároveň v prípade, ak sa platba na dobierku bude realizovať formou hotovostnej platby, môže dôjsť v takom prípade k zaokrúhleniu platenej ceny a to za predpokladu, že sa bude jednať o cenu vo výške, pri ktorej je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách povinné aplikovať proces zaokrúhľovania.

2.8 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení o odoslaní tovaru.

2.9 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

2.10 Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca.

2.11 Ak nie je dohodnuté, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochrany. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

2.12 Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

2.13 S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 3.000,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

 

 1. Cena

3.1 Cena uvedená pri ponúkaných tovaroch na stránke www.kmart.sk je uvedená vrátene dane z pridanej hodnoty ako aj vrátane iných daní a poplatkov a vrátane súvisiacich nákladov s výnimkou nákladov súvisiacich s dopravou a so spôsobom jej úhrady, nakoľko tieto sa nedajú určiť vopred a závisia od voľby kupujúceho a od skutočnosti, či si kupujúci v rámci objednávky objedná aj tovar označený ako nadrozmerný tovar alebo iný tovar, pri ktorom je z dôvodu jeho rozmerov alebo objemu potrebná osobitná manipulácia pri jeho dodaní. Konečná cena bude závisieť od spôsobu dopravy a spôsobu platby, ktorú si zvolí kupujúci pri objednávke tovaru a od skutočnosti, či si kupujúci v rámci objednávky objedná aj tovar označený ako nadrozmerný tovar alebo iný tovar, pri ktorom je z dôvodu jeho rozmerov alebo objemu potrebná osobitná manipulácia pri jeho dodaní. Konečná cena bude kupujúcemu vyobrazená v sumarizácií jeho objednávky pred okamihom odoslania objednávky a zároveň bude uvedená v potvrdení o prijatí objednávky.

3.2 Poplatky súvisiace s dopravou, vrátane poplatkov spojených s dodaním nadrozmerného tovaru alebo poplatku v súvislosti s dodaním tovaru, pri ktorom je z dôvodu jeho rozmerov alebo objemu potrebná osobitná manipulácia pri jeho dodaní a s úhradou kúpnej ceny sú uvedené na stránke www.kmart.sk v sekcii Doprava.

3.3 Cena zohľadňuje skutočnosti platné v dobe vypracovávania ponuky. Predávajúci je oprávnený túto cenu prispôsobiť v prípade zmeny trhovej ceny, verejných odvodov a/alebo iných cenotvorných faktorov (napr. sadzba dane z pridanej hodnoty, zavedenie nového druhu daní poplatkov a pod). Rozhodujúce sú pri tom okolnosti platiace v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Ďalší postup, týkajúci sa najmä následnej možnosti kupujúceho odstúpiť od zmluvy, je upravený v bode 3.7 nižšie.

3.4 Faktúru za tovar zašle predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovar pri jeho odosielaní.

3.5 Mimoriadne požiadavky kupujúceho alebo mimoriadne objednávky kupujúceho nie sú v ponukových cenách predávajúceho obsiahnuté a musia byť uhradené zvlášť na základe skutočných nákladov.

3.6 Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

3.7 Predávajúci je oprávnený upraviť ním ponúkanú cenu, najmä, nie však výlučne, v prípade:

 1. a) zmeny dodacích poplatkov (cla, dovozných poplatkov alebo iných colných poplatkov)
 2. b) zmeny aktuálnej trhovej ceny v Slovenskej republike
 3. c) zmeny dopravných nákladov
 4. d) významnej zmeny iných faktorov s vplyvom na stanovenie cien (medzinárodných alebo nákupných cien, menových kurzov, nedostatku produktov, zmeny nákladov pri zadávaní verejných zákaziek v dôsledku zákonných požiadaviek a pod.)
 5. e) ak zistí, že cena objednaného tovaru bola na internetovom obchode uvedená chybne v dôsledku zjavnej technickej alebo inej chyby, najmä pre jeho výrazne nižšiu sumu v porovnaní s bežnou sumou, a pri tovare sa nenachádzalo osobitné upozornenie na mimoriadnu akciu alebo zľavu takéhoto tovaru; po zistení chyby je predávajúci povinný informovať kupujúceho a ten môže následne v lehote 14 dní po informovaní odstúpiť od Zmluvy.

 

 1. Platobné podmienky

4.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. a) platba online platobnou kartou (okamžitá platba cez platobnú bránu GoPay)
 2. b) na dobierku pri doručení tovaru (finančné prostriedky preberá od kupujúceho prepravca),
 3. c) platba online bankovým prevodom
 4. d) platba vopred prevodom

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia a spôsoby platby kedykoľvek zmeniť.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

5.1 V zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný vrátený tovar spolu s formulárom o odstúpení od Zmluvy predávajúcemu.

5.2 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu zaslané v potvrdení o prijatí objednávky a tým mu bude dané k dispozícii. Zároveň je tento formulár dostupný na stránke https://www.kmart.sk/odstupenie-od-zmluvy/

5.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy zasielaného poštou, kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy a tovar na adresu: Kmart.sk, Lúčna 839/3, 900 42  Miloslavov. Po dohode sa dá tovar priniesť na túto adresu aj osobne.

5.4 Ak kupujúci odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

5.5 Tovar je kupujúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

5.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od Zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

5.7 Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

5.8 Pokiaľ kupujúci od Zmluvy odstúpi, predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru vráti všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie (ak zákazník vrátil celú objednávku), ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe alebo v súvislosti so Zmluvou a v súvislosti s tovarom, vo vzťahu ku ktorému kupujúci odstúpil od Zmluvy. Vrátenie peňažných prostriedkov sa uskutoční rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny, za predpokladu, že kupujúci nepožiada o iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov a predávajúci s uvedeným spôsobom vrátenia peňažných prostriedkov bude súhlasiť. Predávajúci nie je ale povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo hodnoverným spôsobom preukáže, že tovar riadne odoslal predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru kupujúcemu, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.9 Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od Zmluvy v uvedenej lehote, odporúča sa pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho uvedenú v bode 5.3 týchto VOP spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od Zmluvy (uvedenie dôvodu nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

5.10 Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od Zmluvy a využije možnosť vrátenia tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, znáša priame náklady na vrátenie tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru predávajúci.

5.11 Podľa týchto VOP znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu kupujúci.

5.12 V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5.13 Informácie v súvislosti s právom kupujúceho odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) až j) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku ako aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy sú obsiahnuté v prílohe č. 1 týchto VOP.

5.14 Kupujúci má okrem bodov vyššie právo odstúpiť od Zmluvy aj do troch (3) minút od odoslania objednávky v zmysle týchto VOP a to aj bez uvedenia dôvodu a pred okamihom dodania tovaru. O odstúpení od zmluvy treba predávajúceho informovať mailom alebo telefonicky.

 

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

5.15 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak zistí, že cena objednaného tovaru bola na internetovom obchode uvedená chybne v dôsledku zjavnej technickej alebo inej chyby, najmä pre jeho výrazne nižšiu sumu v porovnaní s bežnou sumou a pri tovare sa nenachádzalo osobitné upozornenie na mimoriadnu akciu alebo zľavu takéhoto tovaru. Predávajúci je povinný o týchto skutočnostiach okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy, a to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnila úhrada kúpnej ceny.

 

6. Záručné podmienky

6.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad - originál alebo kópia dokladu o nákupe výrobku v internetovom obchode spoločnosti Clickpoint, s.r.o, alebo faktúra alebo zjednodušený daňový doklad, prípadne kupujúci iným hodnoverným spôsobom preukáže, že tovar zakúpil v internetovom obchode Kmart.sk. Aktuálny Reklamačný poriadok predávajúceho tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

 

 1. Osobitné dojednania

7.1 Zmluvné strany za zaväzujú robiť svoje vyhlásenia týkajúce sa výkonu svojich práv a plnenia svojich povinností na základe Zmluvy vždy písomne a poslať takéto vyhlásenia druhej zmluvnej strane e-mailom, faxom alebo doporučeným listom s doručenkou. Všetky e-maily zaslané zmluvnými stranami navzájom sa považujú za doručené v deň prijatia. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana ako jej adresát pri osobnom doručovaní druhou zmluvnou stranou ako odosielateľom prevzala a túto skutočnosť vlastnoručným podpisom potvrdila na kópii doručovanej písomnosti alebo na osemnásty (18.) deň odo dňa, keď bola písomnosť podaná aspoň na doporučenú poštovú prepravu pri doručovaní prostredníctvom aspoň doporučenej listovej zásielky a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia takejto písomnosti, ibaže neúspešnosť doručenia žiadnym spôsobom nespôsobil adresát. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa písomnosť považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana, ktorá je jej adresátom, odmietla prevziať alebo odmietla potvrdiť prevzatie písomnosti napriek tomu, že písomnosť prevzala.

7.2 Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich údajov (najmä zmenu v jeho mene a priezvisku/názve spoločnosti, trvalého bydliska/sídla, priestor, priestoroch pobočky, výkonných úradníkov, číslo bankového účtu alebo daňové identifikačné číslo), najneskôr v deň, keď táto zmena nadobudne účinnosť. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 1.2 týchto VOP. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať predávajúceho, ak bol na majetok vyhlásený konkurz, začala proti nemu exekúcia alebo exekučné konanie alebo nastali také okolnosti, ktoré môžu ohroziť realizáciu Zmluvy alebo uspokojenie pohľadávok predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za všetky straty a škody vyplývajúce z nedodržania alebo omeškania pri splnení si tejto povinnosti.

7.3 Kupujúci je povinný, na vyžiadanie predávajúceho, poskytovať predávajúcemu pravdivé identifikačné údaje vzťahujúce sa ku kupujúcemu, a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti predávajúceho kupujúcemu.

 Odstupenie kmart(1)_1

8. Spracovanie osobných údajov

8.1 Za účelom realizácie Zmluvy bude predávajúci spracúvať nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prehlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP, a ktoré je dostupné na stránkach www.kmart.sk v sekcii https://www.kmart.sk/ochrana-osobnych-udajov/

 

 1. Záverečné ustanovenia

9.1 Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo predávajúceho na zmenu týchto VOP postupom podľa bodu 9.10 týchto VOP.

9.2 Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť kupujúcemu. Podpísaním Zmluvy dáva kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.

9.3 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť Zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

9.4 Právne vzťahy výslovne neupravené vo VOP alebo v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.5 Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie sporov zo Zmluvy a môže sa v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci je tiež oprávnený podať predávajúcemu žiadosť o nápravu podľa § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Bližšie informácie nájdete:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré medzi nimi vzniknú, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou (mimosúdne urovnanie). V prípade, že medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla žalovaného v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

9.7 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

9.8 Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Zmluvnými stranami písomne dohovorené niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli predávajúcim písomne uznané.

9.9 Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

9.10 Spoločnosť Clickpoint, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti Kmart.sk (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke spoločnosti Kmart.sk).

9.11 Tieto VOP vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 01.07.2024 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo elektronicky na www.kmart.sk

 

V Bratislave, dňa 01.07.2024

 

  

 

 

Príloha č. 1 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Týmto Vám oznamujem, že na základe ustanovení § 7 zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, odstupujem od kúpnej zmluvy (alebo jej časti) pre nižšie uvedený tovar:

 • Popis tovaru/služby: ________________________________________________________

Detail objednávky:

 • Číslo faktúry/číslo objednávky:________________________________________________
 • Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________

Údaje spotrebiteľa**:

 • Meno a priezvisko: __________________________________________________________
 • Adresa: ___________________________________________________________________
 • Číslo účtu (IBAN): ___________________________________________________________

Dôvod vrátenia tovaru:

 • Dôvod odstúpenia (nepovinné): ________________________________________________

Dátum ___________________                                           Podpis _________________________

Predávajúci:

Kmart.sk

Clickpoint, s.r.o., Súhvezdná 2, 821 02 Bratislava, tel.č. 0944 131 493, IČO: 45245690, IČ DPH: SK2022924563, spoločnosť je zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č. 60989/B

Adresa na zaslanie tovaru:

Clickpoint, s.r.o., Lúčna 839/3, 900 42 Miloslavov

** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti

 Tu nájdete formulár vo forme PDF.

 

 

Príloha č. 2

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Ako postupovať pri reklamácii

1. Poškodenie tovaru pri preprave

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici, u menších zásielok v obálke. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť a zároveň Vás poprosíme nás o tejto skutočnosti informovať - najlepšie mailom. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

2. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, informujte nás na adrese info@kmart.sk alebo telefonicky na tel.č. 0944 131 493, 0948 148 609 a počkajte na pokyny ako postupovať (vo veľa prípadoch sa týmto postupom viete vyhnúť samotnému posielaniu tovaru k nám na reklamáciu a ušetriť tak čas aj peniaze). V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane manuálov (nie je nevyhnutné) a záručného listu alebo faktúry na našu adresu. Tovar viete doniesť buď osobne alebo ho zašlite ako balík na našu adresu a nezabudnite ho poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.

Clickpoint, s.r.o.
Internetový obchod Kmart.sk

Lúčna 839/3

900 42 Miloslavov

Reklamačná doba začína plynúť až doručením produktu k nám na sklad, nie zaslaním mailu.

V prípade, že je pre reklamovaný tovar v záručnom liste uvedený autorizovaný záručný servis vo Vašom okolí, môžete si záruku uplatniť v tomto servise. Informácie o servisných strediskách dostanete na našej e-mailovej adrese info@kmart.sk. Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na Kmart.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Pri uplatnení záruky sa riaďte nasledovnými pokynmi, pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje produktového manažéra pre spresnenie uplatnenia reklamácie.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

  

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) - je súčasťou aj VOP

 

1.1       Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

1.2       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

1.3       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

1.4       Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

1.5       Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

1.6       Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1.1. až 1.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka (bod 1.4. až 1.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

1.7       Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu info@kmart.sk.

1.8       Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa”) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

1.9       Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.10      Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

1.11      Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 1.1. až 1.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ustanovení § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

1.12      Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
 3. c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

1.13      Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 1.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

1.14      Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1.1. až 1.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ustanovenie § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1.4. až 1.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ustanovenie § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.15      Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

1.16      Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

1.17      Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

1.18      Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

1.19      Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

1.20      Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,
 2. b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 3. c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 4. d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 5. e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 6. f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 7. g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 8. h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

1.21      Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

1.22      Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

1.23      Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

1.24      Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

1.25      V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

1.26      Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 1.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 1. a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. b) predávajúci vadný tovar vymení.

1.27      Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 1.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

1.28      Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 1.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

1.29      Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 1.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

1.30      Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 1.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

1.31      Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

1.32      Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

1.33      Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 1.1 týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

1.34      Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@kmart.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z. z.

1.35      Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

1.36      Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20€. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5€ s DPH.